Skip links

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, worden gehanteerd door FFF.nu, handelend onder de naam FFF.nu, en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en FFF.nu, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is uitgesloten of is beperkt door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of schriftelijke overeenkomst.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die FFF.nu via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van FFF.nu afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en FFF.nu met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: het videoplatform van FFF.nu.

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van FFF.nu zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van FFF.nu af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door FFF.nu worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. FFF.nu is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden FFF.nu niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en FFF.nu de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en FFF.nu tot stand.

3. FFF.nu is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant FFF.nu een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door FFF.nu is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Klant aan FFF.nu moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.

6. PRIJS EN BETALING

1. De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.

2. Betaling door de Klant dient via iDEAL, PayPal of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De Klant dient FFF.nu onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

8. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden te gebruiken.

9. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

FFF.nu streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan FFF.nu delen van het Platform buiten gebruik stellen. FFF.nu zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van FFF.nu kan worden gevergd.

10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. FFF.nu is gerechtigd de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst van kracht worden: a) stelt FFF.nu de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en); b) biedt FFF.nu de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant is aansprakelijk voor schade van FFF.nu die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

2. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van FFF.nu die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant.

3. De Klant vrijwaart FFF.nu van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van het Platform maakt en de Diensten die de Klant afneemt.

12. AANSPRAKELIJKHEID FFF.nu

1. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van FFF.nu die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

2. FFF.nu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

3. FFF.nu is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.

4. FFF.nu is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform.

5.   Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is FFF.nu niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij.

6.   De aansprakelijkheid van FFF.nu is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van FFF.nu in voorkomend geval uitkeert.

13.  OVERMACHT

De Klant en FFF.nu zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden 

14.  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij FFF.nu , tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van FFF.nu, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform. 

15.  OVERDRACHT VAN RECHTEN 

1.  De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.  FFF.nu is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 16.  ONGELDIGE BEPALINGEN 

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.  

Home
Shop
Vitaliteitstest
Webinar